Regulamin promocji ZAREJESTROWANI = ZARABATOWANI

UDOSTĘPNIJ:

§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady promocji ZAREJESTROWANI = ZARABATOWANI, zwanej dalej „PROMOCJĄ”) i jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem PROMOCJI jest spółka Eldom Sp. z o.o. siedzibą w Katowicach (40-238), przy ul. Pawła Chromika 5a , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157573, Regon: 272626272, NIP: 634-10-16-873, BDO: 000004516 (zwana dalej „ORGANIZATOREM”).
3. PROMOCJA przeprowadzana jest na terenie Polski, a ogłoszona zostanie na stronie należącej do ORGANIZATORA https://perfectmix.eu

4. PROMOCJA dotyczy produktów: PERFECT MIX2: MFC2500, MFC2500, MFC2505, MFC2506 (zwanych dalej „PRODUKTEM”)

4. PROMOCJA składa się z następujących etapów:

4.1 poprawnej rejestracji PRODUKTU, poprzez wypełnienie formularza na stronie https://perfectmix.eu, dołączenie zdjęcia tabliczki znamionowej i uzyskanie mailowego potwierdzenia rejestracji od ORGANIZATORA (zwane dalej „REJESTRACJĄ”

4.2 dołączenia do społeczności na FB (nazwa + link), na której ogłaszane będą promocje (dołączenie nie jest obowiązkowe, społeczność pełni jednak jedyną funkcję informacyjną), zwanej dalej „SPOŁECZNOŚCIĄ”

4.3 zamówienia materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z PRODUKTEM z rabatem przez formularz na stronie https://perfectmix.eu

5. Promocja trwa od dnia 10.07.2023 r. do odwołania.

6. Aby skorzystać z promocji należy dokonać REJESTRACJI na stronie https://perfectmix.eu.

7. Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w celach przeprowadzenia PROMOCJI, a także w celach marketingowych.

8. Regulamin PROMOCJI dostępny jest na profilu stronie ORAGNIZATORA (https://perfectmix.eu).

 
§2 Uczestnicy

1.Uczestnikiem PROMOCJI może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w trakcie trwania Promocji zarejestrują poprawnie PRODUKT na stronie https://perfectmix.eu

§3 Warunki udziału w PROMOCJI

1. Warunkiem wzięcia udziału w PROMOCJI jest poprawna REJSTRACJA PRODUKTU.

1.1 PRODUKT należy zakupić na terenie RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1.2 PRODUKT może być zarejestrowany tylko raz.

1.3 UCZESTNIK rejestrując PRODUKT na stronie https://perfectmix.eu

1.3.a podaje w formularzu wszystkie wymagane informacje, takie jak:

– imię i nazwisko

– swój adres e-mail oraz aktualny numer telefonu

– model urządzenia, numer BATCH oraz numer seryjny urządzenia

1.3.b dołącza do formularza zdjęcie tabliczki znamionowej

1.4 potwierdzeniem rejestracji PRODUKTU jest potwierdzenie elektroniczne wysłane ze skrzynki ORGNIZATORA – bez potwierdzenia REJESTRACJA uznawana jest za niedokonaną.

1.5 Po REJESTRACJI PRODUKTU, w razie jakichkolwiek wątpliwości z UCZESTNIKIEM może skontaktować się PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA.

1.5 W razie niemożliwości skontaktowania się z UCZESTNIKIEM w celu wyjaśnienia wątpliwości przez ORGANIZATORA, pomimo podjęcia co najmniej 3 prób w odstępie 24 h każda, z wykorzystaniem podanych przez UCZESTNIKA podczas REJESTRACJI danych, REJESTRACJĘ uznaje się za niedokonaną.

§4 Przebieg promocji
1. UCZESTNIK, który DOKONA poprawnej i pełnej REJESTRACJI PRODUKTU będzie mógł korzystać z akcji rabatowych na materiały eksploatacyjne kompatybilne z URZĄDZENIEM.

2. PROMOCJA rozpoczyna się w dn. 10.07.2023 r. i trwa do odwołania.

3. O aktualnych, ograniczonych w ilości i czasie, akcjach rabatowych ORGANIZATOR będzie informował na bieżąco na SPOŁECZNOŚCI, podając każdorazowo:

– materiał eksploatacyjny biorący udział w PROMOCJI

– wysokość przyznanego rabatu

– czas trwania akcji

– ilość produktów objętych rabatem

3. Aby dokonać zamówienia materiału eksploatacyjnego UCZESTNIK zamówi go korzystając z formularza zamówień na stronie: https://perfectmix.eu

4. Potwierdzeniem skutecznego zamówienia jest mail zwrotny z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia od ORGANIZATORA.

5. W przypadku skutecznego zamówienia, w celu jego dalszej realizacji UCZESTNIK będzie kierował się wskazówkami wysłanymi przez ORGANIZATORA na adres mailowy UCZESTNIKA.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją zamówienia z UCZESTNIKIEM może skontaktować się PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA.§5 Postępowanie Reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące PROMOCJI UCZESTNICY powinni zgłaszać w formie pisemnej na adres ORGANIZATORA: 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5a, z dopiskiem o treści: Reklamacja – „ZAREJESTROWANI = ZRABATOWANI”.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „KOMISJĄ”) powołaną przez ORGANIZATORA.
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje UCZESTNIKÓW na podstawie niniejszego REGULAMINU.
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez UCZESTNIKA.
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

1.Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), obowiązującym od 25 maja 2018 r. Organizator Konkursu informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z regulaminem jest Eldom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice (zwany dalej „ADMINISTRATOREM”)

b) Pani/Pana zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia PROMOCJI „ZAREJSTROWANI = ZRABATOWANI” oraz w innych materiałach promocyjnych związanych z PROMOCJĄ i nie będą udostępniane innym podmiotom;

c) przystępując do PROMOCJI wyrażają Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres zamieszkania/ korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu;

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości udziału w PROMOCJI;

e) przystępując do PROMOCJI wyraża Pan/Pani zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na potrzeby i w związku z PROMOCJĄ w materiałach ORGANIZATORA, w tym w mediach i Internecie;

f) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z PROMOCJĄ, po jej zakończeniu, lecz nie dłużej niż 24 miesiące;

i) Pani/Pana zebrane dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą objęte profilowaniem.

2. Dane osobowe UCZESTNIKÓW, po wyrażeniu przez nich osobnej zgody mogą być także przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) .

3. Organizator PROMOCJI zapewnia poufność danych osobowych UCZESTNIKÓW PROMOCJI, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 lit. e) powyżej.

§7 Postanowienia końcowe

1. Udział w PROMOCJI jest bezpłatny.

2. ORGANIZATOR zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie PROMOCJI, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,
b) nie doręczenie UCZESTNIKOWI zamówionej części spowodowanego niepodaniem przez UCZESTNIKA danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego REGULAMINU w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie PROMOCJI.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania PROMOCJI w dowolnym momencie informując o zmianach na swojej stronie eldom.eu W takim przypadku złożone już zamówienia będą realizowane.
5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie https://perfectmix.eu

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem PROMOCJI stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady PROMOCJI.